GDPR

Vážení rodiče, 25.5.2018 nabyla platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, týkající se ochrany osobních dat. Pro účely nabytí platnosti zpracovávám audit organizace ve smyslu tohoto nařízení.

Shromažďování osobních dat v organizaci Montessori mateřská škola Pampeliška s.r.o. vychází jednak ze zákonných norem, jednak z Vašeho výslovného souhlasu se zpracováním dat týkajících se údajů o subjektu údajů (dítě) a jednak ze zpracování údajů o zákonném zástupci subjektu údajů (rodič).

Kdy se jedná o zákonné normy? Jsou to veškeré podklady týkající se školní matriky a související s docházkou dítěte do mateřské školy (evidenční list, podklady pro vyšetření v PPP, správní řád).

Kdy se jedná o potřebu Vašeho výslovného souhlasu?

 • Údaje o osobách vyzvedávajících dítě z MŠ.
 • Údaje o dítěti požadované při účasti dítěte při soutěžích.
 • Souhlas se zveřejněním výtvarných a jiných uměleckých projevů dítěte.
 • Souhlas se zveřejněním fotografií dětí na internetu, či nástěnce za účelem informovanosti, či propagace mateřské školy.

Připravila jsem pro Vás podklad pro udělení Vašeho výslovného souhlasu s poskytnutím výše uvedených souhlasů a prosím Vás o vyzvednutí si záznamu ve třídě.

Svůj souhlas můžete udělit, či neudělit, můžete ho též udělit na určitou dobu (po dobu docházky dítěte do naší MŠ).

Ochrana osobních údajů

Uplatnění práv dle Nařízení

V souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) (dále jen „Nařízení“), které představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU a který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji zveřejňujeme informace o způsobu zacházení s osobními údaji v Montessori mateřské škole Pampeliška s.r.o. .

Nařízení se vztahuje na fyzické osoby a fyzické osoby podnikající a to pro Montessori MŠ Pampeliška s.r.o. znamená:

 • Děti a zákonní zástupci dětí Montessori MŠ Pampeliška s.r.o.
 • Zaměstnanci Montessori MŠ Pampeliška s.r.o.
 • a třetí osoby pro Montessori MŠ Pampeliška s.r.o. (např. Fyzické osoby podnikající – dodavatelé, uchazeči o zaměstnání, atp.)

Tyto výše uvedené subjekty údajů mohou požádat o uplatnění svých práv dle Nařízení. Žádost prosím předejte do Montessori MŠ Pampeliška s.r.o. jedním z následujících způsobů:

 • Osobně do rukou ředitelky nebo jednatelky Montessori MŠ Pampeliška s.r.o. (může proběhnout ověření totožnosti předložením průkazu totožnosti)
 • Zasláním doporučeného dopisu (podpis na žádosti musí být úředně ověřen)
 • Zasláním e-mailem s elektronickým podpisem (kvalifikovaný certifikát)
 • Zaslání žádosti do datové schránky: 6k7rgar

Pro odpověď je možné v žádosti zvolit jednu z následujících možností:

 • Osobně v Montessori MŠ Pampeliška s.r.o., Třebízského 12, Plzeň 301 00
 • Poštovní zásilkou do vlastních rukou na adresu Trvalého bydliště Žadatele
 • Do datové schránky Žadatele.

Seznam Zpracovatelů

Zpracovatelem je subjekt, kterého si Správce (Montessori MŠ Pampeliška s.r.o.) najímá, aby pro něj prováděl s osobními údaji zpracovatelské operace.

Montessori MŠ Pampeliška s.r.o. osobní údaje předává těmto Zpracovatelům:

 • Eva Zdráhal Halířová, účetní– zpracování účetní agendy (např. mezd a podkladů pro fakturaci)
 • Profi škola – zpracování dotací

Seznam Příjemců

Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli.

Pro Montessori MŠ Pampeliška s.r.o. identifikujeme tyto Příjemce:

 • Školská poradenská zařízení– poradenská a metodická služba
 • Okresní Správa Sociálního zabezpečení– agenda důchodového pojištění zaměstnanců
 • Úřad práce– pracovně právní agenda zaměstnanců
 • Finanční úřad– účetní agendy
 • Zdravotní pojišťovny– agenda zdravotního pojištění zaměstnanců

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Montessori mateřskou školu Pampeliška s.r.o. vykonává ode dne 25.5.2018

Titul, jméno a příjmení:         Mgr. Marcela Žandová Švejdová

E-mailová adresa:                  marcela.zandovasvejdova@seznam.cz

Číslo mobilního telefonu:      +420 605 299 850

S dětmi pracujeme dle zásad Montessori pedagogiky. Školka je otevřena od pondělí do pátku od 6:30 do 16:30. V naší školce je možné vybrat si z několika programů a kroužků vč. výuky angličtiny.

Kontakty

Třebízského 12
301 00 Plzeň

777 939 004 (Tlustá Lenka)
montessorimspampeliska@hotmail.com